Ծառայություններ

Ջրամատակարարում

Ջրագծերի նախագծում, ջրատար համակարգերի կառուցում և սպասարկում

Ջեռուցում

Ջեռուցման համակարգերի նախագծում, կառուցում, տեղադրում և հետագա սպասարկում

Ջրահեռացում

Կոյուղագծերի և ջրահեռացման համակարգի նախագծում, կառուցում, սպասարկում, խցանումների բացում․․․

Օդափոխություն

Օդափոխման համակարգերի մոնտաժում, ապամոնտաժում, անսարգությունների վերացում

Օդափոխություն

կատարում ենք օդափոխության համակարգերի տեղադրում և սպասարկում

Զանգահարել
Ջրամատակարարում և Ջրահեռացում

Կատարում ենք Ջրամատակարարման և Ջրահեռացման բոլոր տեսակի աշխատանքներ

Զանգահարել
Ջեռուցում

Կատարում ենք Ջեռուցման համակարգերի տեղադրում, սպասարկում ինչպես նաև առաջացած խնդիրների շտկում

Զանգահարել

Բարձր որակ, ցածր գներ

Եթե առաջացել է խնդիր, զանգահարեք 011 811 711

Ջրամատակարարում
 ջրամատակարարման համակարգի
նախագծում և մոնտաժում
 ջրակորուստների հայտնաբերում
(Insp. camera)
 ջրագծերի դիագնոստիկա
 վթարների վերացում (զոդում,
ավտոգեն)
 սանտեխնիկա
 լվացքի մեքենաների տեղադրում
 ջրատաքացուցիչների (калонка)
ու գեյզերների տեղադրում և վերա-
նորոգում
 փականների և ծորակների փոխում,
կաթոցի վերացում:

Ջրահեռացում
 կոյուղագծերի, (դիտահոր) և կոյուղատար
համակարգերի նախագծում, մոնտաժում
և կառուցում
 կոյուղու խցաբացում, վերականգնում
և սպասարկում
 կոյուղատար համակարգում առաջացած
խնդիրների ուսումնասիրում.
 դիագնոստիկա
 Insp. camera
 չափագրում (нивилир)
 կոյուղատար համակարգում առաջացած
խնդիրների լուծումներ.
 ասենիզացիոն մեքենաներ (քաշող մեքենա)
 բարձր ճնշմամբ փչող, մաքրող մեքենա
(WaterJet 3500 3L`sec 200bar pressure համակարգով)
 էլեկտրական պտտվող ճոպան (drain cleaning machine)
 պնևմատիկ հարվածով բացող սարք
 կոյուղագծերի և դիտահորերի լվացում,
մաքրում և սպասարկում
 յուղորսիչների տեղադրում և սպասարկում

Ջեռուցում
 ջեռուցման համակարգերի նախա-
գծում, մոնտաժում և տեղադրում (մ/պլ.
ՊՊ կցամասերով)
 դիագնոստիկա
 ջեռուցման համակարգերի վերանորո-
գում և երաշխիքային սպասարկում
 բոյլերների (ջրատաքացուցիչ) տեղա-
դրում և սպասարկում

Ցանկացած տեսակի

կոմունալ խնդիրների դեպքում